Regulamin organizacyjny

 

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Grupa pediatryczna Trawowa 1 Wolnowska, Sikora sp.j., Trawowa 1, 42-280 Częstochowa, zwaną dalej jako Przychodnia.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Przychodni, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Przychodni, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Przychodni w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 1. Celem działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii i specjalizacji pediatrycznych, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Przychodni są:
 1. Przychodnia wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Grupa pediatryczna Trawowa 1 w ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują:

Zakres świadczeń;

Pediatria

Neonatologia

Nefrologia dziecięca

Gastroenterologia dziecięca

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Alergologia

Ultrasonografia

 1. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
 2. Poradnia Logopedyczna dla Dzieci
 3. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci
 4. Poradnia Dietetyczna dla Dzieci
 5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 

 1. Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Przychodnia udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii i wymienionych wyżej specjalizacji pediatrycznych, obejmujących:
 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Grupa pediatryczna Trawowa 1,

Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach:                                                                                                  

W dni powszednie:    15:00 – 20:00

       W soboty:                   10:00 – 14:00

Punkt pobrań czynny jest w następujące dni:  

wtorki i czwartki         08:00 – 12:00                                                                                                                                                                                                                    Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie i w soboty, w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 577-605-755, W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność za udzielone świadczenia następuje po wykonaniu usługi. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.
 3. Przychodnia akceptuje następujące formy płatności:
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  • rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • wyrażenie przez Pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego, świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zapoznanie się z klauzulą RODO,
  • udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
  • pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.
 3. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  • rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
  • pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.

 

 1. Przychodnia organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Przychodnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

 1. Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Przychodnia zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Przychodnia pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 1. Działalnością Przychodni, kieruje kierownik Przychodni („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy Przychodni i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Przychodnią oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.
 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Przychodnia współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Przychodni, prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Przychodnia przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kierownik Przychodni informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Przychodni.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.