+48 577 605 755

rejestracja 08.00-18.00

Regulamin organizacyjny

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Grupa pediatryczna Trawowa 1 Wolnowska, Sikora sp.j., Trawowa 1, 42-280 Częstochowa, zwaną dalej jako Przychodnia.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Przychodni, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Przychodni, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Przychodni w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

2. Cele i zadania

 1. Celem działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii i specjalizacji pediatrycznych, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Przychodni są:
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
 • udział w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne poprzez prowadzenie stażów kierunkowych i podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych;
 • udział w klinicznych badaniach naukowych za zgodą odpowiednich Komisji Bioetycznych i Komisji Nauki.
 • wykonywanie innych zadań Przychodni w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

3. Struktura organizacyjna

 1. Przychodnia wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Grupa pediatryczna Trawowa 1 w ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują:
 • jednostka organizacyjna – Grupa pediatryczna Trawowa 1
 • komórki organizacyjne: gabinety pediatryczne, gabinet gastrologii dziecięcej, gabinet nefrologii dziecięcej, gabinet chirurgii dziecięcej,                          gabinet endokrynologii dziecięcej, gabinet kardiologii dziecięcej, gabinet alergologii dziecięcej, gabinet fizjoterapii dziecięcej, gabinet psychologii dziecięcej, gabinet integracji sensorycznej i logopedii, gabinet dietetyki dziecięcej.
 • punkt pobrań krwi – Śląskie Laboratoria Analityczne

 

4. Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Przychodnia udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii i wymienionych wyżej specjalizacji pediatrycznych, obejmujących:
 • udzielanie konsultacji lekarskich;
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • wystawianie recept;
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów;
 • udział w klinicznych badaniach naukowych

 

5. Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Grupa pediatryczna Trawowa 1, Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach:  dni powszednie:  15:00 – 20:00, w soboty: 10:00 – 14:00. Punkt pobrań czynny jest w następujące dni: wtorki i czwartki: 08:00 – 12:00                                          Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie i w soboty, w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 577-605-755, W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność za udzielone świadczenia następuje po wykonaniu usługi. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.
 3. Przychodnia akceptuje następujące formy płatności:
 • gotówka;
 • przelew bankowy;
 • karta kredytowa/płatnicza.
 • BLIK
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  • rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • wyrażenie przez Pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego, świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zapoznanie się z klauzulą RODO,
  • udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
  • pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.
 3. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  • rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
  • pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.

 

6. Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. Przychodnia organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Przychodnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 • jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 • w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 7;
 • w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 • w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;
 • w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Przychodni.  

 

7. Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.  

 

8. Dokumentacja medyczna

 1. Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Przychodnia zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Przychodnia pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

9. Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Regulaminu,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • przestrzegania praw innych pacjentów,
 • szanowania mienia Przychodni.
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 • spożywanie alkoholu;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.
 • pozostawianie dzieci bez opieki

 

10 Kierownictwo Przychodni

 1. Działalnością Przychodni, kieruje kierownik Przychodni („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy Przychodni i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Przychodnią oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.

 

11. Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Przychodnia współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

 

12. Monitoring wizyjny pomieszczeń

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Przychodni, prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Przychodnia przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kierownik Przychodni informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Przychodni.  

 

13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw. Kierownik Przychodni:  …………………………………………………………………….

 

Załączniki:

1 – Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie;

2 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

Zał. nr 1 do regulaminu organizacyjnego

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

L.p.

świadczenie zdrowotne

opłata

1

porada pediatryczna ( w tym USG płuc lub  jamy brzusznej lub tarczycy uzupełniające diagnostykę tzw. point of care )

               180 PLN

2

e-konsultacja ( na życzenie opiekuna pacjenta lub w przypadku kwarantanny, izolacji lub innych okoliczności uniemożliwiających badanie dziecka )

               100 PLN

3

Porada dyżur sobotni

               220 PLN

4

e-recepta

                 40 PLN

5

konsultacja gastroenterologa

              250 PLN

6

konsultacja nefrologa

              250 PLN  

7

konsultacja endokrynologa

              250 PLN

8

konsultacja chirurga

              200 PLN

9

konsultacja chirurga ( USG stawów biodrowych)

              220 PLN

10

konsultacja psychologa

              100 PLN

11

konsultacja dietetyka

              150 PLN

12

konsultacja i diagnoza specjalisty SI ( integracja sensoryczna )

              150 PLN

13

konsultacja fizjoterapeuty (1 godz.)

              150 PLN

14

badanie USG

              100 PLN

15

badanie EKG

                 40 PLN

16

Holter EKG ( 24 godzinna rejestracja )

              200 PLN